Norme Tehnice privind activitatea autorităţii vamale de administrare a cotelor tarifare

NORME TEHNICE
privind activitatea autorităţii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare în România

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Prezentele norme stabilesc modul de funcţionare în România a sistemului de gestionare a cotelor tarifare comunitare administrate de Direcţia Generală Impozitare şi Uniunea Vamală, denumită în continuare DG TAXUD, din cadrul Comisiei Europene.

Art.2 Sistemul de gestionare a cotelor tarifare comunitare se bazează pe principiul „primul venit, primul servit”, reglementat de art. 20 din Regulamentul Consiliului nr. 2913/1992 de stabilire a Codului Vamal Comunitar şi art. 308 lit. a) – c) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454 din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de stabilire a Codului vamal Comunitar, cu modificările ulterioare.

Art.3 Administrarea în România a sistemului de gestionare a cotelor tarifare comunitare se face de către autoritatea vamală prin Biroul Central de Cote, denumit în continuare BCC, şi birourile vamale.

Art.4 Dispoziţiile prezentului ordin nu sunt aplicabile pentru contingentele, altele decât cotele tarifare, gestionate în baza unui certificat (licenţă) de punere în liberă circulaţie şi care sunt identificate cu numerele de referinţă : 09.0001, 09.0003, 09.3002 până la 09.3999 şi 09.4000 până la 09.4999. Acestea sunt administrate, în funcţie de organizarea pieţei, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, sau de alte instituţii prevăzute de lege.

Art.5 Autoritatea vamală din România este informată de DG TAXUD cu privire la instituirea, blocarea, epuizarea sau redeschiderea de cote tarifare şi acordarea procentului de alocare.

CAPITOLUL II
DEFINIŢI

Art.6 În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie :
Cotă tarifară – volum de mărfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus în liberă circulaţie cu reducerea sau exonerarea taxelor vamale;
a) Valabilitatea cotei – intervalul de timp în care pentru mărfurile ce fac obiectul cotei tarifare poate fi acceptată punerea în liberă circulaţie cu reducerea sau exonerarea taxelor vamale;
c) Sistem de cote tarifare, denumit în continuare TQS – sistem de gestionare a cotelor tarifare comunitare administrate de DG TAXUD;
d) Aplicaţie TQS – aplicaţie informatică în baza căreia se realizează procesarea datelor aferente cotelor tarifare;
e) Cerere de alocare – solicitare de aplicare a reducerii sau exonerării taxelor vamale în cadrul unei cote tarifare care constă în depunerea declaraţiei vamale completată corespunzător şi acceptată de biroul vamal;
f) TARIC – bază de date ce cuprinde un cumul de reglementări comunitare, aplicabile în domeniul vamal şi este utilizat pentru importul şi exportul mărfurilor, precum, şi în caz de nevoie, la comerţul între statele membre;
g) SMS – sistem de administrare a unei baze de date ce cuprinde specimene de ştampile şi sigilii, aplicabil în domeniul vamal.

….