Norme Tehnice de utilizare a sistemului de control al exportului

TITLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1 – Prezentele norme stabilesc procedura de export prin utilizarea Sistemului de control al exportului.

Art. 2 – Sistemul de control al exportului este un sistem bazat pe o aplicaţie informatică, denumită în continuare aplicaţia ECS-RO, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor.

Art. 3 – Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului se aplică tuturor mărfurilor destinate a părăsi teritoriul vamal al Comunităţii, fie pe baza unei declaraţii vamale, fie, când ieşirea din Comunitate nu este reglementată de o declaraţie vamală, pe baza unei declaraţii sumare de ieşire.

Art. 4 – În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) DEE – Document Electronic de Export: declaraţia vamală de export sub formă electronică, întocmită în aplicaţia ECS-RO, care conţine elementele de securitate şi siguranţă prevăzute de anexa nr. 30a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar;

b) EAD – Export Accompanying Document – document de însoţire al exportului: document tipărit din aplicaţia ECS-RO care însoţeşte mărfurile de la biroul vamal de export la biroul vamal de ieşire, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 45g la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, ce conţine elementele de securitate şi siguranţă prevăzute de anexa nr. 30a la acelaşi regulament;

ANEXĂ

c) ELOI – Export List of Items – listă de articole la export: document tipărit din aplicaţia ECS-RO, care însoţeşte mărfurile de la biroul vamal de export la biroul vamal de ieşire, întocmit conform prevederilor art. 796a, alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar şi modelului prevăzut în anexa nr. 45h la acelaşi regulament;

  1. d)  LRN – Local Reference Number – număr de referinţă local: numărul acordat de operatorul economic declaraţiei vamale sau sumare în vederea identificării în aplicaţia ECS-RO;
  2. e)  MRN – Movement Reference Number – număr de referinţă al declaraţiei vamale sau sumare: număr unic de înregistrare al declaraţiei vamale sau sumare alocat de aplicaţia ECS-RO;
  3. f)  AER – Anticipated Export Record – înregistrare anticipată a exportului: mesaj electronic care conţine informaţii extrase din DEE, generat automat de aplicaţia ECS-RO la acordarea liberului de vamă la export, ce se transmite de la biroul vamal de export la biroul vamal de ieşire;
  4. g)  SSD – Safety and Security Document – document de securitate şi siguranţă: document întocmit conform prevederilor art. 787, alin. (2), lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar şi modelului prevăzut în anexa nr. 45i la acelaşi regulament;
  5. h)  SSLOI – Safety and Security List of Items – listă de articole securitate şi siguranţă: document întocmit conform art. 787, alin. (2), lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar şi modelului prevăzut în anexa nr. 45j la acelaşi regulament;
  6. i)  EXS – Exit Summary Declaration – declaraţie sumară de ieşire: document întocmit conform art. 842a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar şi anexei nr. 30a la acelaşi regulament.Art. 5 – (1) Următoarele categorii de mărfuri se declară în aplicaţia ECS-RO, dar nu fac obiectul prevederilor privind schimbul de date privind exportul, efectuat între autorităţile vamale cu ajutorul tehnologiilor informaţiei şi reţelelor informatice din Partea II – „Destinaţia vamală”, Titlul IV – „Dispoziţii de aplicare referitoare la export”, Cap. 3 – „Schimbul de date privind exportul, efectuat între autorităţile vamale cu ajutorul tehnologiilor informaţiei şi a reţelelor informatice” din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar:

a) mărfurile preluate într-un contract de transport unic, care asigură ieşirea acestora de pe teritoriul vamal comunitar, de către societăţile de cale ferată, serviciile poştale, companiile aeriene sau maritime, cu respectarea condiţiilor stabilite la art. 793, alin. (2), lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar;

b) – abrogat;

c) mărfurile destinate exportului, ce tranzitează teritoriul vamal al Comunităţii pe baza unui document T1, T2 sau a unui carnet TIR/ATA;

d) energia electrică şi mărfurile transportate prin conducte;

e) mărfurile a căror valoare nu depăşeşte 3000 euro şi pentru care declaraţia vamală de export se depune la biroul vamal de ieşire;

f) – abrogat.

(2) Mărfurilor menţionate la alin. (1) li se aplică numai formalităţile vamale prevăzute a fi efectuate la biroul vamal de export. Biroul vamal de export competent încheie ulterior operaţiunea de export, în procedură manuală, pe baza documentelor justificative care confirmă că mărfurile în cauză au părăsit teritoriul vamal comunitar.

TITLUL II
Declararea mărfurilor utilizând declaraţia vamală de export sub formă electronică

Capitolul I

Formalităţi la biroul vamal de export

A. Întocmirea declaraţiei vamale de export

Art. 6 – Declararea mărfurilor pentru export se realizează prin completarea de către declarant/reprezentant, în aplicaţia ECS-RO, a DEE, potrivit dispoziţiilor cuprinse la art. 212, 213 şi 222 – 224 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. DEE conţine în mod obligatoriu LRN- ul atribuit de declarant/reprezentant.

Art. 7 – După completare, DEE se transmite prin intermediul aplicaţiei ECS-RO către biroul vamal de export competent. Transmiterea DEE către biroul vamal de export se face în condiţiile prevăzute de art. 199, 592b, 592c şi 592d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 8 – (1) După transmiterea DEE, declarantul/reprezentantul depune la biroul vamal de export competent documentele însoţitoare, conform art. 221 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de un document tipărit după forma DEE din aplicaţia ECS-RO, semnat de către declarant/reprezentant.

B. Acceptarea declaraţiei vamale de export

Art. 9 – Lucrătorul vamal identifică DEE în aplicaţia ECS-RO pe baza LRN-ului şi verifică corectitudinea datelor înscrise în acest document.

Art. 10 – (1) În cazul în care respectă dispoziţiile stabilite la art. 62 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, declaraţia este acceptată, acesteia atribuindui-se MRN-ul în mod automat de către aplicaţia ECS-RO.

(2) În situaţiile prevăzute la art. 5, alin. (1), lit. a), b), c) şi f), MRN-ul se înscrie în documentele respective.

(3) Dacă declaraţia nu este acceptată, biroul vamal de export comunică prin intermediul aplicaţiei ECS-RO declarantului/reprezentantului motivele neacceptării.

C. Rectificarea declaraţiei vamale de export

Art. 11 – Declarantul/reprezentantul poate solicita rectificarea uneia sau mai multor date din declaraţie, după ce aceasta a fost acceptată de biroul vamal de export, în condiţiile prevăzute de art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 12 – Cererea de rectificare se transmite prin intermediul aplicaţiei ECS-RO la biroul vamal de export.

Art. 13 – (1) Dacă biroul vamal de export acceptă cererea de rectificare, declarantul/reprezentantul procedează la modificarea DEE conform datelor solicitate în cerere. Declaraţia rectificată păstrează MRN-ul şi data acceptării declaraţiei iniţiale.

(2) Prevederile art. 8, alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul DEE rectificate.

Art. 14 – În cazul în care biroul vamal de export respinge cererea, acesta comunică comunică prin intermediul aplicaţiei ECS-RO declarantului/reprezentantului motivele respingerii.

D. Invalidarea declaraţiei vamale de export

Art. 15 – (1) Declarantul/reprezentantul poate solicita invalidarea declaraţiei, după ce aceasta a fost acceptată de biroul vamal, în condiţiile prevăzute de art. 66 din Regulamentul CEE nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar şi art. 251 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

(2) Cererea de invalidare se transmite prin intermediul aplicaţiei ECS-RO la biroul vamal de export.

Art. 16 – În cazul în care biroul vamal de export respinge cererea, acesta comunică prin intermediul aplicaţiei ECS-RO declarantului/reprezentantului motivele respingerii.

E. Decizia de control

Art. 17 – În situaţia în care, în urma efectuării analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a altor elemente privind operaţiunea de export, biroul vamal de export ia decizia de a nu controla documentele însoţitoare şi/sau mărfurile declarate, această decizie este menţionată în DEE, prin înscrierea în câmpul „rezultatul controlului” a codului „A2” cu semnificaţia „Considerat satisfăcător”, mărfurile urmând să primească liber de vamă.

Art. 18 – Dacă biroul vamal ia decizia de a controla documentele însoţitoare şi/sau mărfurile declarate, declaraţia este trecută în starea „sub control”. În acest caz sunt aplicabile dispoziţiile art. 240 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

F. Efectuarea controlului

Art. 19 – În situaţia prevăzută la art. 18 controlul se desfăşoară pe baza informaţiilor cuprinse în DEE şi a documentelor însoţitoare, cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul CEE nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, precum şi ale art. 239 – 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 20 – Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în DEE, documentele însoţitoare şi mărfurile examinate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în DEE prin înscrierea în câmpul „rezultatul controlului” a codului „A1” cu semnificaţia „Satisfăcător”.

Art. 21 – (1) În situaţia în care se constată discrepanţe minore între datele înscrise în DEE, documentele însoţitoare şi mărfurile examinate, acestea sunt comunicate prin intermediul aplicaţiei ECS-RO declarantului/reprezentantului, stabilindu-i-se un termen de răspuns.

(2) Biroul vamal poate efectua modificări asupra datelor cuprinse în declaraţie numai cu acceptul declarantului/reprezentantului, în acest caz mărfurile urmînd să primească liber de vamă.

(3) Dacă modificările nu sunt acceptate de declarant/reprezentant sau la expirarea termenului acordat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă cu respectarea prevederilor art. 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 22 – Când în urma controlului biroul vamal de export constată discrepanţe majore între datele declarate şi cele constatate, acestea sunt transmise informatic declarantului/reprezentatului prin înscrierea în DEE, în câmpul „rezultatul controlului”, a codului „B1” cu semnificaţia „Nesatisfăcător”.

Art. 23 – Biroul vamal de export decide dacă discrepanţele constatate între datele înscrise în DEE, documentele anexate şi mărfurile examinate se consideră minore sau majore.

Art. 24 – Înainte de acordarea liberului de vamă lucrătorul vamal aplică, dacă este cazul, sigilii.

G. Liberul de vamă

Art. 25 – (1) Liberul de vamă se acordă conform dispoziţiilor stabilite la art. 73 şi 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi ale art. 248 – art. 250 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

(2) Lucrătorul vamal tipăreşte EAD şi, după caz, ELOI, pe care le înmânează declarantului/reprezentantului, conform prevederilor art. 796a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 26 – (1) Biroul vamal de export comunică informatic declarantului/ reprezentantului că mărfurile au părăsit teritoriul vamal comunitar, după primirea mesajului „Rezultatele ieşirii” de la biroul vamal de ieşire. Forma comunicării este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(2) La solicitarea declarantului/reprezentantului, biroul vamal de export certifică comunicarea prevăzută la alin. (1) prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii.

….