Norme tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

PARTEA I 

Prevederi generale

1. (1) Prezentele Norme tehnice se aplica regimului de tranzit comunitar intern/extern, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare şi Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/93 din 2 iulie 1993, de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului(CEE) nr.2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare (numite în continuare Codul vamal comunitar, respectiv Regulamentul vamal comunitar) şi regimului de tranzit comun, prevazut în Convenţia privind regimul de tranzit comun (numită în continuare Convenţie) la care Romania a devenit parte contractanta începând cu data de 01 ianuarie 2006.

(2) Regimul de tranzit comunitar extern se aplică mărfurilor transportate pe mijloace de transport rutiere, pe calea ferată, pe cale aeriană, pe cale maritimă sau prin conducte, în conformitate cu prevederile art. 91 şi 93 din Codul vamal comunitar şi art.340c, alin.(3), art.340e din Regulamentul vamal comunitar, respectiv:

a) mărfurilor necomunitare la intrarea pe teritoriul Comunităţii (de ex. la intrarea în Romania dintr-o ţară terţă), mărfurilor necomunitare transportate între două birouri vamale din Comunitate (de ex. intre doua birouri vamale din România);

b) mărfurilor comunitare care se exportă, în situaţiile prevăzute la art. 340c, alin.(3) din Regulamentul vamal comunitar.

(3) Regimul de tranzit comunitar intern se aplică mărfurilor comunitare transportate conform prevederilor art.163-165 din Codul vamal comunitar şi art. 340c, alin. (1)-(2), respectiv:

a) mărfurilor comunitare care circulă dintr-un punct în altul, pe teritoriul vamal al Comunităţii, cu traversarea teritoriului unei ţări terţe şi fără modificarea statutului lor vamal;

b) mărfurilor comunitare care circulă din/către teritoriul vamal al Comunităţii către/din teritoritoriul vamal în care se aplică dispoziţiile Directivei 77/388/CEE sau între teritorii în care nu se aplică dispoziţiile Directivei 77/388/CEE (referitoare la TVA).

2. (1) În aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înţelege:

a) birou centralizator – biroul autorităţii vamale cu următoarele funcţii principale: efectuarea procedurii de cercetare, acordarea asistenţei pentru recuperarea creanţelor, implementarea NCTS (Noul Sistem Computerizat de Tranzit), gestionarea datelor de referinţă şi asigurarea tuturor funcţiilor specifice serviciilor centrale;

b) principal obligat – persoana care îşi exprimă voinţa de a efectua o operaţiune de tranzit prin depunerea declaraţiei de tranzit prevăzute în acest scop;

c) NCTS (New Computerised Transit System) – Noul Sistem Computerizat de Tranzit;

d) NCTS_RO – aplicaţia nationala NCTS;

e) procedura alternativă – procedura bazată pe documente tipizate (declaraţia vamală în detaliu), care permite depunerea declaraţiei de tranzit atunci când nu este posibilă depunerea acesteia prin tehnici de procesare a datelor în NCTS_RO;

f) document de însoţire a tranzitului – documentul utilizat în NCTS, cu valoare de declaraţie de tranzit, care însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie.

(2) Biroul centralizator funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

(3) Biroul de garanţie funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor pentru garanţia globală, dispensa de garanţie şi garanţia izolată pe titluri, iar în cazul utilizării celorlalte tipuri de garanţii birourile de plecare devin şi birouri de garanţie.

3. (1) Pot efectua operaţiuni de tranzit comunitar/comun în procedură T1/T2, în calitate de principal obligat, persoanele cu sediul în România care se încadreaza în una din urmatoarele situatii:

– sunt autorizate în calitate de comisionar în vamă,

– sunt autorizate să declare mărfuri în procedura simplificată de vămuire la domiciliu,

– îşi declară mărfurile în nume propriu,

– sunt societăţi de transport de mărfuri sau reprezentanţi ai unor societăţi de transport de mărfuri.

(2) În vederea obţinerii calităţii de principal obligat şi introducerii datelor de identificare în NCTS_RO, persoana transmite la Autoritatea Naţională a Vămilor:

– „Formularul de înregistrare a principalului obligat”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;

„Formularul de înregistrare în NCTS”, completat cu datele de identificare, al carui model se regăseşte în anexa nr.2 la prezentele norme;

– copie după certificatul de înregistrare; 

– copie dupa un document care atesta incadrarea la una din calitatile prevazute la paragraful 1).

(3) Numărul de înregistrare şi numărul de identificare – TIN vor fi comunicate, în scris, principalului obligat.

(4) Numerele de înregistrare şi numerele de identificare – TIN, atribuite la nivel naţional pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice (in aplicarea procedurii T1RO) raman valabile pentru efectuarea operaţiunilor de tranzit comunitar/comun (procedura T1/T2).

4. (1) Declaraţiile de tranzit T1/T2 pot fi deschise la birourile de plecare din România şi de către principali obligaţi cu sediul în alte state membre sau in alte părţi contractante ale Convenţiei, după cum urmează:

– prin utilizarea unei garanţii izolate constituită la biroul de plecare, sau

– prin utilizarea unei garanţii globale sau a unei dispense de garanţie, în baza unui certificat de garanţie globală/dispensă eliberat de către biroul de garanţie din tara unde este constituită garanţia.

(2) În acest caz, în rubrica 50 – Principal obligat, a declaraţiei de tranzit, se înscriu datele de referinta ale principalului obligat străin, titular al garantiei (inclusiv TIN-ul).

(3) Pentru preluarea datelor despre principalul obligat străin în aplicaţia NCTS, cu cel putin 24 ore înaintea emiterii primei operaţiuni de tranzit în aplicatia NCTS este obligatorie transmiterea prin fax, la Autoritatea Naţională a Vămilor – Biroul centralizator, a următoarelor documente:

„Formularul de înregistrare în NCTS”, completat cu datele principalului obligat străin, inclusiv TIN-ul atribuit de ţara unde a fost constituită garanţia. Rubrica „Cod unic de înregistrare” este facultativă. Formularul trebuie semnat şi ştampilat de către principalul obligat străin sau de reprezentantul acestuia în Romania, caz in care se anexeaza si contractul de reprezentare.

– Copie după Certificatul de garanţie globală sau de dispensă de garanţie (TC31 sau TC33) al principalului obligat străin.

(4). În aplicarea regimului vamal de tranzit comunitar/comun la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor, funcţionează Serviciul Tranzit Vamal care îndeplineşte atribuţiuni specifice unui Birou Centralizator – pentru procedura de cercetare şi confirmarea declaraţiilor de tranzit şi următoarele structuri subordonate acestuia:

• Biroul de Garanţie – pentru garanţia globală/dispensa de garanţie şi garanţia izolată prin titluri;

• Compartimentul Asistenţă Vamală de Specialitate care îndeplineşte atribuţiuni specifice de Help-Desk NCTS.

PARTEA A II A 

GARANŢII 

Capitolul I 

Autorizarea în vederea utilizării garanţiei globale, 

a garanţiei globale de sumă redusă şi a dispensei de garanţie 

Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 

5. (1) Autorizaţia se acordă numai principalilor obligaţi care:

a) sunt stabiliţi în ţara în care este constituită garanţia, respectiv au sediul în România;

b) folosesc în mod regulat regimul de tranzit comunitar/comun;

c) nu au comis infracţiuni grave sau repetate la adresa legislaţiei vamale sau fiscale ;

d) dispun de evidenţe care să permită autorităţii vamale să efectueze un control eficace.

(2) Se consideră că un principal obligat „foloseşte în mod regulat” regimul de tranzit, în situaţia în care efectuează cel puţin 100 de operaţiuni de tranzit într-un an calendaristic.

6. Autorizaţia se acordă de către Autoritatea Naţională a Vămilor la propunerea biroului de garanţie.

7. Anexa I a Apendicelui I al Convenţiei/Anexa 44c din Regulamentul vamal comunitar cuprinde lista mărfurilor care prezintă riscuri crescute de fraudă (marfuri sensibile), cantităţile de la care aceste mărfuri devin sensibile şi suma garanţiei ce trebuie constituită obligatoriu pe unitatea de măsură.

8. Pentru a fi autorizat să utilizeze garanţia globală de sumă redusă sau dispensa de garanţie, principalul obligat trebuie să facă dovada că îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 57, respectiv Anexa III, Apendicele I din Convenţie/Anexa 46b din Regulamentul vamal comunitar.

Secţiunea a 2-a 

Procedura de autorizare 

A. Dosarul de autorizare 

9. Principalul obligat trebuie să prezinte în scris o cerere de autorizare datată şi semnată care să cuprindă:

– datele de identificare ale societăţii;

– biroul/birourile de plecare din România unde va depune documente T1/T2;

– informaţii referitoare la frecvenţa utilizării regimului de tranzit;

– felul mărfurilor care vor face obiectul documentelor T1/T2;

– tipul de simplificare cerut, respectiv utilizarea garanţiei globale pentru mărfuri nesensibile şi/sau sensibile, nivelul care se solicita din suma de referinţă (100%, 50% sau 30%) sau, dispensa de garantie;

– orice alte informaţii care să permită autorităţii vamale sa stabileasca în ce măsură principalul obligat îşi poate respecta obligaţiile asumate in calitate de titular al regimului de tranzit.

10. (1) Cererea de autorizare trebuie însoţită de următoarele documente:

a) pentru autorizarea în vederea utilizării garanţiei globale pentru mărfuri nesensibile, la 100% din suma de referinţă:

– aviz de la biroul vamal sau birourile vamale că nu este înregistrat cu debite în evidenţa contabilă a acestora;

– situaţia operaţiunilor de tranzit efectuate în anul precedent, conform următorului model:

Luna Nr. de operaţiuni Valoarea mărfurilor tranzitate în euro Nivelul taxei vamale cel mai ridicat (%) Garanţia aferentă mărfurilor tranzitate în RON Suma taxelor vamale, TVA şi accize pentru săptămâna cea mai reprezentativă (RON)
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total
Suma de referinţă propusă:

– documentele prevăzute la litera a) şi ultimul bilanţ contabil/ultima balanţă în copie,

– copie după autorizaţia de principal obligat/formularul de înregistrare a numărului de identificare care atestă anii de experienţă în utilizarea regimului de tranzit,

c) pentru autorizarea în vederea utilizării garanţiei globale pentru mărfuri nesensibile la 30% din suma de referinţă:

– toate documentele prevăzute la literele a) şi b);

– aviz de la biroul vamal/birourile vamale că nu figurează cu operaţiuni de tranzit neîncheiate până la o dată stabilită cu 30 zile înainte de data depunerii cererii de autorizare;

– dovezi din care să rezulte că atinge un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală, respectiv îndeplineşte două din condiţiile următoare:

• este autorizat pentru accesul direct la aplicaţia NCTS;

• înscrie pe declaraţia de tranzit date suplimentare, altele decât cele obligatorii (încadrarea tarifară a mărfurilor, suma exactă a garanţiei, valoarea mărfurilor tranzitate). În cazul în care principalul obligat prezintă declaraţia de tranzit la mai multe birouri vamale de plecare, este obligatorie depunerea unei declaraţii angajament, din care să rezulte ce date suplimentare se angajează să înscrie în declaraţia de tranzit;

• prezintă declaraţia de tranzit la un singur birou vamal de plecare.

d) pentru autorizarea în vederea dispensei de garanţie pentru mărfuri nesensibile, este obligatoriu ca principalul obligat să fi utlizat garanţia globală sau garanţia izolată, pentru operaţiunile de tranzit efectuate cu cel puţin trei ani în urmă. Se vor prezenta toate documentele prevăzute la literele a), b) şi c) şi dovezi din care să rezulte că îşi poate gestiona transporturile, respectiv:

• copie licenţă de transport, dacă efectuează el însuşi transporturile,

• copie contracte de transport pe termen lung încheiate cu societăţi de transport.

dovezi care să ateste capacitatea financiară suficientă pentru a-şi îndeplini angajamentele sale, respectiv scrisoare de bonitate eliberată de un garant.

e) pentru autorizarea în vederea utilizarii garanţiei globale pentru mărfurile sensibile la 100% din suma de referinţă:

– aviz de la biroul vamal/birourile vamale că nu are debite înregistrate în evidenţa contabilă a acestuia/acestora,

– balanţa mărfurilor sensibile tranzitate

• Calculul garanţiei se va face în funcţie de valorile cuprinse în coloana a 5-a a Anexei I la Apendicele I al Convenţiei/ Anexa 44C din Regulamentul vamal comunitar.

– ultimul bilanţ contabil/ultima balanţă contabilă,

– dovezi din care să rezulte că atinge un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală conform celor menţionate la litera c) fie,

– dovezi că îşi poate gestiona transporturile, conform celor menţionate la litera d).

f) pentru autorizarea în vederea utilizării garanţiei globale pentru mărfuri sensibile, la 50% din suma de referinţă:

– aviz de la biroul vamal că nu are debite înregistrate în evidenţa contabilă a biroului vamal de plecare;

– balanţa mărfurilor sensibile tranzitate

– dovada din care rezultă că a utilizat regimul de tranzit pe parcursul a 2 ani (respectiv copie autorizaţie principal obligat/formular de înregistrare a numărului de identificare);

…..