REGULAMENTUL (CEE) NR. 2454/93 AL COMISIEI din 2 iulie 1993

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2454/93 AL COMISIEI din 2 iulie 1993

de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (1), denumit în continuare „cod”, în special articolul 249, întrucât codul reuneşte toată legislaţia vamală existentă într-un singur instrument juridic; întrucât codul introduce, de asemenea, o serie de modificări la această legislaţie pentru a o face mai coerentă, pentru a o simplifica şi pentru a umple anumite lacune; întrucât aceasta constituie legislaţia comunitară completă în acest domeniu; întrucât aceleaşi motive care au determinat adoptarea codului sunt valabile pentru legislaţia vamală de aplicare; întrucât este, prin urmare, necesar să se reunească într-un singur regulament toate dispo-ziţiile de aplicare a dreptului vamal care în prezent sunt dispersate într-un număr mare de regulamente şi directive comunitare; întrucât codul de aplicare a Codului Vamal Comunitar instituit prin prezentul document trebuie să reia reglementările vamale de aplicare existente; întrucât, ţinând seama de experienţa dobândită, este necesar:

  • –  să se aducă unele modificări reglementărilor menţionate în vederea adaptării lor la dispoziţiile cuprinse în cod;
  • –  să se extindă sfera de aplicare a anumitor dispoziţii limitate în prezent la anumite regimuri vamale pentru a ţine seama de domeniul de aplicare general al codului;
  • –  să se clarifice anumite reglementări în vederea unei securităţi juridice sporite în momentul aplicării acestora;întrucât modificările introduse se referă în special la dispoziţiile referitoare la datoria vamală;întrucât este necesar să se limiteze aplicarea articolului 791 alineatul (2) până la 1 ianuarie 1995 şi să se reexamineze chestiunea în lumina experienţei dobândite;

    întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal, (1) JO L 302, 19. 10. 1992, p. 1